Prof. Motonobu GOTO Vice-PresidentNAGOYA UNIVERSITY
Chikusa-Ku, Furo-cho
NAGOYA AICHI 464-8603